Katalog storitev e-šolstva

Katalog seminarjev in svetovanjTip storitve Naslov seminarja/svetovanja
Seminar
Uporaba IKT pri vzgojnem delu v dijaškem domu
DIJAŠKI DOMOVI
Seminar
Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici
GEOGRAFIJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Raba GPS pri pouku geografije - zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru
GEOGRAFIJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Uporaba E-gradiv pri fiziki
FIZIKA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Seminar
Uporaba E-gradiv pri fiziki v srednji šoli
FIZIKA
Seminar
Vključevanje računalnika in merilnih senzorjev Vernier v pouk fizike v osnovni šoli
FIZIKA
Seminar
Vključevanje računalniško-merilnega kompleta Vernier v pouk fizike v srednji šoli
FIZIKA
Seminar
Optimalno načrtovanje prehranskih obrokov za otroke in mladostnike s pomočjo odprte platforme za prehrano
GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Izdelava interaktivnih nalog in njihova uporaba pri pouku kemije
KEMIJA
Seminar
Izrabimo IKT za kakovostnejši pouk kemije
KEMIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Seminar
Nazornejša, interaktivnejša kemija
KEMIJA
Seminar
Računalniško podprto eksperimentalno delo pri kemiji
KEMIJA
Seminar
Geometrija v OŠ s programi dinamične geometrije
MATEMATIKA
Seminar
Matematične funkcije v OŠ s programsko podporo
MATEMATIKA
Seminar
Matematične funkcije v SŠ s programsko podporo
MATEMATIKA
Seminar
Obdelava podatkov pri matematiki z elektronskimi preglednicami
MATEMATIKA
Seminar
Priprava matematičnih gradiv s programsko podporo
MATEMATIKA
Seminar
Razvijanje problemskih znanj pri pouku matematike z uporabo IKT
MATEMATIKA
Seminar
Reševanje matematičnih problemov z elektronskimi preglednicami
MATEMATIKA
Seminar
Spletna učilnica kot matematično učno okolje
MATEMATIKA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Statistika pri matematiki v srednji šoli z uporabo IKT
MATEMATIKA
Seminar
Uporaba IKT pri pouku matematike – MatikT
MATEMATIKA
Seminar
Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka
RAZREDNI POUK K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Sodobne strategije učenja in poučevanja z IKT na razredni stopnji
RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Digitalna fotografija pri pouku
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Film kot popestritev pouka
Seminar
Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo
SKUPNA PODROČJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Sodelovalni projekti na daljavo
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle
Seminar
Sodelovalno delo v spletniku (blogu)
SKUPNA PODROČJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Spletna predstavitev VIZ
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Šunder v razredu je lahko zvočno sporočilo
Seminar
Upravljanje gostujočega virtualnega strežnika (GVS)
Seminar
Upravljanje spletnega učnega okolja
Seminar
Uspešna, učinkovita predstavitev ravnatelja
RAVNATELJI
Seminar
Video v žepu
Seminar
Razvijanje učenčeve digitalne zmožnosti pri pouku slovenščine
Seminar
Razvijanje učenčeve sporazumevalne zmožnosti pri pouku slovenščine in raba e-besedilnih virov
Seminar
Razvijanje učenčeve sporazumevalne zmožnosti pri pouku slovenščine v e-okolju
Seminar
Tehniški dnevi
FIZIKA,KEMIJA,RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,NARAVOSLOVJE K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Uporaba računalniškega orodja Kalkulacije pri pouku TIT ter tehničnih izbirnih predmetih
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Seminar
(Samo)ocenjevanje jezikovnih zmožnosti s pomočjo e-portfolia
JEZIKI
Seminar
Horuk v jezikovni e-pouk
JEZIKI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Izdelava e-gradiv za pouk tujih jezikov
JEZIKI
Seminar
Kako jezik dlje seže
JEZIKI
Seminar
Nihče ni predaleč za jezikovno povezovanje
JEZIKI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Popestrimo jezikovni pouk s storitvami Splet 2.0
JEZIKI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Razvijanje jezikovnih zmožnosti v spletnem učnem okolju
JEZIKI K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Seminar
Digitalna zgodba
VRTCI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
E- portfolio otroka v vrtcu
VRTCI K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Seminar
Uporaba računalnika pri neposrednem delu z otroki v vrtcu
VRTCI
Seminar
Izdelava in uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine
ZGODOVINA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Pouk zgodovine v spletni učilnici
ZGODOVINA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Podajanje gibalnega znanja in povratna informacija s pomočjo IKT
ŠPORTNA VZGOJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Risanje in prikazovanje kemijskih struktur in njihova uporaba pri pouku kemije
KEMIJA
Seminar
Kako jezik dlje seže?
JEZIKI
Seminar
Delimo pozornost (predstavitve iz spleta razred in nazaj)
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Nazornost in demonstracijske možnosti pri pouku geografije
GEOGRAFIJA
Seminar
Kako se bomo sporazumevali ju3?
K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Nazornejša, interaktivnejša kemija
KEMIJA
Didaktično svetovanje
Računalniško podprto eksperimentalno delo pri pouku kemije
KEMIJA
Didaktično svetovanje
Risanje in prikazovanje kemijskih struktur z možnostmi uporabe pri pouku kemije
KEMIJA
Didaktično svetovanje
Uporaba IKT za izvedbo učnih enot kemije
KEMIJA
Didaktično svetovanje
Uporaba spletne učilnice za pouk kemije
KEMIJA
Didaktično svetovanje
Osnovni program svetovanja za predmet matematika v OŠ in SŠ
MATEMATIKA
Didaktično svetovanje
Uporaba digitalnega fotoaparata pri temah in projektih v vrtcu
VRTCI
Didaktično svetovanje
Uporaba IKT pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji VIZ dela v vrtcu
VRTCI
Didaktično svetovanje
Uporaba videoposnetkov pri VIZ delu v vrtcu
VRTCI
Didaktično svetovanje
Uporaba IKT pri igri otrok v vrtcu
VRTCI
Didaktično svetovanje
Uporaba IKT pri sodelovanju s starši v vrtcu
VRTCI
Didaktično svetovanje
Delo z e-gradivom Emona pri pouku zgodovine
ZGODOVINA
Didaktično svetovanje
Uporaba zgodovinskih zemljevidov in drugih zgodovinskih virov z i-tablo
ZGODOVINA
Didaktično svetovanje
Vključevanje zgoščenk Prva svetovna vojna in Slovenci in prva svetovna vojna v pouk zgodovine
ZGODOVINA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Didaktično svetovanje
Sodelovalno delo na primeru učnega sklopa Frankovska monarhija v spletni učilnici
ZGODOVINA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Uporaba IKT pri vzgojnem delu v dijaškem domu
DIJAŠKI DOMOVI
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Uporaba e-Dnevnika za vodenje vzgojnega procesa vzgojitelja
DIJAŠKI DOMOVI
Didaktično svetovanje
Učiteljeva uporaba IKT pri likovni vzgoji
LIKOVNA VZGOJA,RAZREDNI POUK
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Uporaba IKT pri likovni vzgoji - izdelava animacije
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Digitalna fotografija in obdelava fotografij
LIKOVNA VZGOJA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Uporaba IKT pri likovni vzgoji
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Učenje z igro zunaj učilnice z uporabo platforme QFK
GEOGRAFIJA,ŠPORTNA VZGOJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Terensko delo učencev/dijakov s pomočjo IT za doseganje ciljev v geografiji
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
Ekskurzija, terensko delo učencev/dijakov, eksperimenti in ostali pouk s pomočjo spletnih strani za
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
Nazornejša, interaktivnejša geografija
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
Načrtovanje rabe IKT za doseganje ciljev pouka slovenščine 1
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Načrtovanje rabe IKT za doseganje ciljev pouka slovenščine v e-okolju 2
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Načrtovanje rabe e-besedilnih virov za doseganje ciljev pouka slovenščine 3
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Osnovni program svetovanja za učitelje razrednega pouka v OŠ
RAZREDNI POUK
Didaktično svetovanje
Angleščina kot jezik stroke z vključevanjem digitalne zmožnosti
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Nenavadni primer pouka književnosti z IKT pri angleščini
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Angleščina v spletni učilnici
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Didaktična uporaba IKT pri pouku tujih jezikov
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Didaktični potenciali pri pouku tujih jezikov
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Sodelovalno delo na daljavo pri pouku tujih jezikov
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Timsko izdelovanje predstavitev in spletnih strani pri jezikovnem pouku
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Uporaba interaktivnih določevalnih orodij (ključev) pri pouku
NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Didaktično svetovanje
Raziskovanje živega sveta z uporabo interaktivnih določevalnih orodij (ključev)
NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
E-mikroskopiranje pri pouku naravoslovja
KEMIJA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Oblikovanje nalog za preverjanje teoretičnega znanja ŠVZ na različnih zahtevnostnih ravneh s pomočjo
ŠPORTNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4 urah na i-tabli
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Sodelovalni projekti na daljavo
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Uporaba videokonferenčnih (H.323) sistemov
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Varovanje osebnih podatkov na internetu
DIJAŠKI DOMOVI,GEOGRAFIJA,LIKOVNA VZGOJA,POSEBNE POTREBE,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Tehnično svetovanje
Digitalna fotografija pri pouku
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,ŠAH,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Tehnično svetovanje
Organizacija spletišča zavoda
RAVNATELJI,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Miselni vzorci
RAVNATELJI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Zaokrožimo navzgor
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Vabimo vas
SKUPNA PODROČJA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Uporaba IKT pri likovni vzgoji - izdelava animacije -1
LIKOVNA VZGOJA
Seminar
Upravljanje spletnih strani VIZ
Seminar
SI BELIš glavo z glasbo USpešno?
DIJAŠKI DOMOVI,GLASBENA VZGOJA,RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Tehnično svetovanje
Varna raba interneta (življenja)
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Uporaba spletnih videokonferenčnih sistemov
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Bogastvo uporabe Finala pri pouku glasbe
GLASBENA VZGOJA
Seminar
Notografiranje pri glasbi (Finale)
DIJAŠKI DOMOVI,GLASBENA VZGOJA,RAZREDNI POUK K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Tehnično svetovanje
Skupno urejanje vsebin
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,ŠAH,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
V razredu sem ful mobilen
SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Soustvarjanje primerov dobre rabe v wiki okolju
SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Sodelovanje v spletnih učilnicah/skupnostih
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Usmerjanje in motivacija sodelavcev
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Osnovna IKT znanja
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Film in učenje jezikov
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri matematiki in naravoslovju
FIZIKA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri družboslovju
GEOGRAFIJA,PSIHOLOGIJA,ZGODOVINA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri umetnosti
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri razrednem pouku in v vrtcih
RAZREDNI POUK,VRTCI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri športni vzgoji
ŠPORTNA VZGOJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri računalništvu in informatiki
SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri jezikih
JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Seminar
Uporaba elektronskega listovnika
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli - posebne potrebe
POSEBNE POTREBE,SKUPNA PODROČJA
Seminar
Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije
GEOGRAFIJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Didaktična raba e-gradiv pri pouku geografije
GEOGRAFIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Didaktično svetovanje
Uporaba spletne aplikacije za Hitro in zanesljivo računanje
DIJAŠKI DOMOVI,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Učinkovito uporabljajmo glasovalni sistem in brezžično tablico
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Eksperimentalno delo pri pouku naravoslovja z uporabo IKT
NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Seminar
IKT v astronomiji
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,MATEMATIKA,RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,NARAVOSLOVJE K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Z IKT do bolj kakovostnega pouka naravoslovja
RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Didaktično svetovanje
Postanimo interaktivni v 4-urah na i-tabli pri tehniki in tehnologiji
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
1. obisk svetovalca
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
2. obisk svetovalca
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
3. obisk svetovalca
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Evalvacija ob vstopu VIZ v projekt
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Letni načrt dela
Didaktično svetovanje
Miselni vzorci
SKUPNA PODROČJA
Tehnična pomoč
Postavitev Joomle na GVS
Didaktično svetovanje
Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
Raba GPS pri pouku geografije - zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
Računalniška obdelava fotografije pri likovni vzgoji
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Animacije v formatu GIF
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Izdelava animiranega filma pri likovni vzgoji
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (Pavliha 2 - ORIS)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (PISEMSKA ZAVOZLANKA)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (Pavliha - OPIS)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (Pavliha - OZNAKA)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (VABILO 1)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT (VABILO 2)
JEZIKI
Didaktično svetovanje
iTabla pri pouku glasbe
GLASBENA VZGOJA,SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Računalnik pri pouku glasbe
GLASBENA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Mobilni telefoni pri pouku "niso" prepovedani
JEZIKI
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Postanimo interaktivni na i-tabli v 4 urah pri naravoslovju
FIZIKA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Postanimo interaktivni na i-tabli v 4-urah pri družboslovju
GEOGRAFIJA,PSIHOLOGIJA,ZGODOVINA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Postanimo interaktivni na i-tabli v 4-urah pri umetnosti
GLASBENA VZGOJA,LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri matematiki in naravoslovju
FIZIKA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri družboslovju
GEOGRAFIJA,PSIHOLOGIJA,ZGODOVINA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri umetnosti
GLASBENA VZGOJA,LIKOVNA VZGOJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri razrednem pouku in v vrtcih
RAZREDNI POUK,VRTCI
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri jezikih
JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri športni vzgoji
ŠPORTNA VZGOJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri računalništvu in informatiki
SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv pri tehniki in tehnologiji
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv na področju posebnih potreb
POSEBNE POTREBE
Didaktično svetovanje
Svetovanje za uvajanje e-gradiv
SKUPNA PODROČJA
Seminar
SIRIKT 2011
Didaktično svetovanje
Športna vzgoja in IKT
RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA
Tehnična pomoč
Namestitev spletnih učilnic na Arnes GVS
Tehnična pomoč
Selitev spletnih učilnic na Arnes GVS
Tehnična pomoč
Namestitev spletnega portala
Seminar
Podpora IKT pri eksperimentalnem delu
FIZIKA,GEOGRAFIJA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Tehnična pomoč
Preselitev spletnega portala
Tehnična pomoč
Vzpostavitev začetne namestitve računalniškega sistema
Tehnična pomoč
Zaščita računalniških sistemov z DeepFreeze
Tehnična pomoč
Vzpostavitev sistema za varnostno kopiranje
Tehnična pomoč
Zaščita računalniških sistemov s protivirusnimi programi
Tehnična pomoč
Zaščita računalniških sistemov z očiščevanjem
Tehnična pomoč
Nadzor v računalniški učilnici
Tehnična pomoč
Vzpostavitev datotečnega strežnika
Tehnična pomoč
Namestitev spletnega strežnika
Tehnična pomoč
Svetovanje o vzpostavitvi strežnika
Tehnična pomoč
Namestitev strežnika
Tehnična pomoč
Namestitev strežnika SMS
Seminar
Podpora IKT pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli
FIZIKA,GEOGRAFIJA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Ekskurzija – priprava, izvedba in vrednotenje
GEOGRAFIJA,ZGODOVINA
Didaktično svetovanje
Didaktična raba novih e-gradiv za pouk geografije
GEOGRAFIJA
Didaktično svetovanje
UPORABA FOTOAPARATA PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE
LIKOVNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Prostorsko oblikovanje z uporabo IKT
LIKOVNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Pomagajmo našim otrokom do varnejšega življenja na netu - Svetovanje za razrednike
RAZREDNI POUK
Tehnična pomoč
Mrežno tiskanje
Tehnična pomoč
Oglasna deska
Tehnična pomoč
Modernejša šolska TV
Tehnična pomoč
Oblak Google Apps
Tehnična pomoč
Prednosti LDAP
Tehnična pomoč
Upravljanje računalniškega omrežja
Tehnična pomoč
Registracija domene in naslovnega prostora IP
Tehnična pomoč
Pomoč pri vzpostavitvi povezave v medmrežje
Tehnična pomoč
Analiza omrežja
Tehnična pomoč
Nastavitev dostopkovne točke
Tehnična pomoč
Namestitev intra- in internet strežniške infrastrukture SME
Tehnična pomoč
Izpolnjevanje razpisne dokumentacije
Tehnična pomoč
Uporabniška podpora: prijava napak
Tehnična pomoč
Virtualizacija
Tehnična pomoč
Videokonference
Tehnična pomoč
Namestitev spletnega anketnega sistema
Tehnična pomoč
Celovita namestitev omrežja EDUROAM
Tehnična pomoč
Prevzem omrežja EDUROAM
Tehnična pomoč
Postavitev infrastrukture AAI
Seminar
Od ideje do e-učnega gradiva
SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Tehnično svetovanje
Organizacija dela v e-zbornici
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Seminar
Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše
RAVNATELJI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Didaktično svetovanje
Uporaba e-zgodovinskih virov
ZGODOVINA
Didaktično svetovanje
Preverjanje znanja zgodovine v spletni učilnici
ZGODOVINA
Seminar
Listovnik (portfolio) učitelja/vzgojitelja
SKUPNA PODROČJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Tehnično svetovanje
Spletno anketiranje
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,ŠAH,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Tehnično svetovanje
Osnovni principi priprave in uporabe videa za šolsko TV
SKUPNA PODROČJA
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
5. obisk svetovalca
Tehnična pomoč
Tehnično svetovanje - nedefinirano 1 ura
Tehnična pomoč
Tehnično svetovanje - nedefinirano 2 ura
Didaktično svetovanje
vodenje učencev pri izdelavi maturitetne seminarske naloge pri psihologiji s pomočjo spletne učilnice
PSIHOLOGIJA
Seminar
Izobraževanje na daljavo
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Obogatimo pouk na razredni stopnji z avdio in video dejavnostmi
RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Seminar
Komuniciranje in sodelovanje na daljavo – ROID
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Avtentične naloge pri psihologiji
PSIHOLOGIJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Didaktično svetovanje
Spletno anketiranje
SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Varna raba interneta s pomočjo okolja SimSafety
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Uporaba IKT pri neposrednem delu z otroki v vrtcu
VRTCI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Usposablanje - Nameščanje "WIN" računalnikov preko omrežja
Seminar
Usposabljanje sodelavcev - Skupno ustvarjanje znanja
Seminar
SEMINARJI RO - Didaktična uporaba blogov pri pouku
Seminar
SEMINARJI RO - Digitalna fotografija 1
Seminar
SEMINARJI RO - Digitalna fotografija 2
Seminar
SEMINARJI RO - Digitalna fotografija pri pouku
Seminar
SEMINARJI RO - Digitalni video
Seminar
SEMINARJI RO - Dinamične spletne strani z Joomlo
Seminar
SEMINARJI RO - E- portfolio otroka v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Elektronska pošta in svetovni splet
Seminar
SEMINARJI RO - Elektronski obrazci za ravnatelja (primeri dobre prakse)
Seminar
SEMINARJI RO - Film kot popestritev pouka
Seminar
SEMINARJI RO - FINA LE pri glasbi
GLASBENA VZGOJA
Seminar
SEMINARJI RO - Geografija Slovenije, Geografski Informacijski Sistem in GPS
GEOGRAFIJA
Seminar
SEMINARJI RO - Geometrija v OŠ s programi dinamične geometrije
Seminar
SEMINARJI RO - Hitra vzpostavitev spletnega mesta
Seminar
SEMINARJI RO - Horuk v e-pouk - tuji jeziki na e-način
JEZIKI
Seminar
SEMINARJI RO - i-Tabla in priprava primerov dobrih praks
Seminar
SEMINARJI RO - Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo
Seminar
SEMINARJI RO - Internetno okno v svet
Seminar
SEMINARJI RO - Internetno okno v svet nemščine
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava interaktivnih nalog in njihova uporaba pri pouku kemije
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava interaktivnih nalog za pouk kemije
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava interaktivnih vprašalnikov
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava predstavitev
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava spletnih strani
Seminar
SEMINARJI RO - Izdelava šolskih tiskovin in publikacij
Seminar
SEMINARJI RO - Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka
Seminar
SEMINARJI RO - Izobraževanje za svetovalce s področja geografije (izobraževanje sodelavcev projekta)
Seminar
SEMINARJI RO - Izrabimo IKT za kakovostnejši pouk kemije
KEMIJA
Seminar
SEMINARJI RO - Kaj mora ravnatelj vedeti za uspešno predstavitev
Seminar
SEMINARJI RO - Kako lahko ravnatelj elektronsko organizira svoje delo
Seminar
SEMINARJI RO - Matematične funkcije v OŠ s programsko podporo
Seminar
SEMINARJI RO - Matematične funkcije v SŠ s programsko podporo
Seminar
SEMINARJI RO - Miselni vzorci
Seminar
SEMINARJI RO - Mrežni projekti
Seminar
SEMINARJI RO - Nazornejša, interaktivnejša kemija
KEMIJA
Seminar
SEMINARJI RO - Notografiranje pri glasbi (Finale)
Seminar
SEMINARJI RO - Obdelava podatkov pri matematiki z elektronskimi preglednicami
Seminar
SEMINARJI RO - Oblikovanje spletnih strani
Seminar
SEMINARJI RO - Organizacija spletišča zavoda
Seminar
SEMINARJI RO - Osnove dela z računalnikom in urejevalnikom besedil
Seminar
SEMINARJI RO - Osnove dela z računalniško opremo
Seminar
SEMINARJI RO - Podatkovne zbirke
Seminar
SEMINARJI RO - Podpora projektnemu delu
Seminar
SEMINARJI RO - Popestrimo pouk tujih jezikov z uporabo storitev Splet 2.0
Seminar
SEMINARJI RO - Postanimo interaktivni v 4 urah na i-tabli
Seminar
SEMINARJI RO - Pouk jezikov z uporabo spletnikov (blogov)
Seminar
SEMINARJI RO - Predstavitve z računalnikom
Seminar
SEMINARJI RO - Priprava matematičnih gradiv s programsko podporo
Seminar
SEMINARJI RO - Problemska znanja pri pouku matematike z uporabo IKT
Seminar
SEMINARJI RO - Raba e-gradiva Književnost romantike pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli
Seminar
SEMINARJI RO - Računalnik in glasba, notatorski program Sibelius
Seminar
SEMINARJI RO - Računalnik pri pouku glasbe
Seminar
SEMINARJI RO - Ravnatelj in e-šola
Seminar
SEMINARJI RO - Razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev in učencev na razredni stopnji OŠ
Seminar
SEMINARJI RO - Razvijanje jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku s podporo spletne učilnice
Seminar
SEMINARJI RO - Razvijanje problemskih znanj pri pouku matematike z uporabo IKT
Seminar
SEMINARJI RO - Razvijanje učenčeve digitalne zmožnosti pri pouku slovenščine 1
Seminar
SEMINARJI RO - Risanje in prikazovanje kemijskih struktur
Seminar
SEMINARJI RO - Seznanjanje z učnim okoljem LOGO kot orodjem
Seminar
SEMINARJI RO - SI BELIš glavo z notami USpešno?
Seminar
SEMINARJI RO - SI BELIš glavo z osnovnošolsko glasbo USpešno?
Seminar
SEMINARJI RO - Sibelius kot sredstvo in pripomoček v glasbenih šolah
Seminar
SEMINARJI RO - Skupno urejanje vsebin
Seminar
SEMINARJI RO - Sodelovalni projekti na daljavo
Seminar
SEMINARJI RO - Sodelovalno delo na daljavo
Seminar
SEMINARJI RO - Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle
Seminar
SEMINARJI RO - Sodelovalno delo v spletniku (blogu)
Seminar
SEMINARJI RO - Sodobne strategije učenja in poučevanja z IKT na razredni stopnji
Seminar
SEMINARJI RO - Spletna predstavitev VIZ
Seminar
SEMINARJI RO - Spletna učilnica kot matematično učno okolje
K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
SEMINARJI RO - Spletna zbornica Moodle
Seminar
SEMINARJI RO - Tehniški dnevi od 6. do 9. razreda
Seminar
SEMINARJI RO - Učno okolje LOGO v računalniških krožkih
Seminar
SEMINARJI RO - UOL2 - Elektronska knjiga znanj v UOL
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba digitalnega fotoaparata pri temah in projektih v vrtcih
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba e-Dnevnika za vodenje vzgojnega procesa vzgojitelja
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba e-gradiv
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba e-gradiv pri fiziki v OŠ
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba elektronskega listovnika
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri igri otrok v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji VIZ dela v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri neposrednem delu z otroki v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri pouku matematike
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri pouku matematike - MatikT
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri sodelovanju s starši v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba IKT pri vzgojnem delu v DD
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba multimedijskega računalnika pri pouku kemije v devetletni OŠ
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba računalnika pri neposrednem delu z otroki v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba računalniškega programa »e-IP« za učence s PPPU
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba računalniško-merilnega kompleta Vernier pri kemiji
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba spletne učilnice Moodle
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba spletne učilnice na primeru Moodle
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba spletne učilnice pri pouku nemščine
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba spletnih videkonferenc
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba spletnikov pri pouku jezikov
Seminar
SEMINARJI RO - Uporaba video posnetkov pri VIZ delu v vrtcu
Seminar
SEMINARJI RO - Uporabljajmo i-Tablo
Seminar
SEMINARJI RO - Uporabljajmo iTablo
Seminar
SEMINARJI RO - Uporabnost interaktivne table pri pouku
Seminar
SEMINARJI RO - Uporabnost interaktivne table pri pouku (24ur)
Seminar
SEMINARJI RO - Upravljanje GVS-ja
Seminar
SEMINARJI RO - Upravljanje spletišča vzgojno-izobraževalnega zavoda (skrbništvo Joomle)
Seminar
SEMINARJI RO - Upravljanje spletnega učnega okolja
Seminar
SEMINARJI RO - Urejanje besedil in preglednic
Seminar
SEMINARJI RO - Urejanje spletnih strani z Joomlo
Seminar
SEMINARJI RO - Usposabljanje Zaokrožimo navzgor
Seminar
SEMINARJI RO - Varnost v spletu
Seminar
SEMINARJI RO - Varovanje osebnih podatkov
Seminar
SEMINARJI RO - Videokonference
Seminar
SEMINARJI RO - Vključevanje IKT v pripravo učnega sklopa in pouk tujih jezikov
Seminar
SEMINARJI RO - Vključevanje računalnika v učenje in poučevanje v prvem triletju OŠ
Seminar
SEMINARJI RO - Vspostavljanje spletnih skupnosti
Seminar
SEMINARJI RO - Z računalnikom od začetnika do uporabnika
Seminar
Ponazoritev kot motiv in utemeljitev
RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT
RAVNATELJI K 6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT
Seminar
Kako se bomo sporazumevali ju3?
SKUPNA PODROČJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Redni stik z zavodom
Seminar
Šah 1 z uporabo IKT
ŠAH K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Uporaba e-gradiv pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih ur v dijaškem domu
DIJAŠKI DOMOVI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Tehnično svetovanje
Elektronski listovnik z Maharo
RAVNATELJI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Zaokrožimo navzgor
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Slovenski učni krogi
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Pravilna in kritična uporaba podatkov in informacij v VIZ
RAVNATELJI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Tehnična pomoč
Tehnično svetovanje - nedefinirano 3 ure
Seminar
Uporaba elektronskih gradiv v programu z nižjim izobrazbenim standardom
POSEBNE POTREBE
Seminar
Od obdelave podatkov do statistike z uporabo IKT
MATEMATIKA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Didaktično svetovanje
Uporaba podcastov pri pouku jezika
JEZIKI
Seminar
Iskal, našel, razumel in zmagal
SKUPNA PODROČJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Seminar
Kaj delam in kaj za to izberem?
SKUPNA PODROČJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Strokovno svetovanje / svetovanje vodstvu
Svetovanje na daljavo in zaključek dela z VIZ-om
Didaktično svetovanje
Sprehod skozi e-zgodovino Ljubljane
ZGODOVINA
Didaktično svetovanje
Uspešen pri matematiki tudi z uporabo računal/nikov
MATEMATIKA
Didaktično svetovanje
Uporaba ultrazvočnega slednika pri pouku fizike
FIZIKA
Seminar
Sodelovanje in komunikacija na daljavo v dijaških domovih
DIJAŠKI DOMOVI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Podpora pri načrtovanju in vodenju strokovnega dela v VIZ - ROID2
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT
Didaktično svetovanje
Uporaba fotoaparata pri pouku likovne vzgoje
LIKOVNA VZGOJA,RAZREDNI POUK
Didaktično svetovanje
Kako se praktično lotiti ekskurzije s podporo IT
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Terensko delo učencev/dijakov s podporo informacijske tehnologije
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,KEMIJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Raziskovalno učenje z iskanjem zunajšolskega skritega zaklada
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Izboljšajmo prostorsko predstavljivost in kartografsko pismenost s pomočjo geografskega informacijskrga sistema
DIJAŠKI DOMOVI,GEOGRAFIJA,LIKOVNA VZGOJA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
GPS - digitalni kompas in zemljevid obenem. Ampak boljši.
DIJAŠKI DOMOVI,GEOGRAFIJA,LIKOVNA VZGOJA,POSEBNE POTREBE,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Didaktično svetovanje
Izdelava e-učnih enot za pouk naravoslovja
NARAVOSLOVJE
Didaktično svetovanje
Uporaba interaktivnih določevalnih orodij (ključev) pri pouku
NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Podpora IKT pri eksperimentalnem delu - svetovanje
FIZIKA,GEOGRAFIJA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA
Didaktično svetovanje
Uporaba IKT za vizualizacijo kompleksnih pojmov pri pouku naravoslovja
NARAVOSLOVJE
Didaktično svetovanje
Uporaba spletne učilnice pri fiziki
FIZIKA
Didaktično svetovanje
Video analiza gibanja s programom Tracker
FIZIKA,MATEMATIKA,ŠPORTNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine v OŠ z uporabo IKT I.
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Komunikacijski pouk slovenščine z IKT - II
JEZIKI
Didaktično svetovanje
E-vrednotenje znanja pri poku jezikov
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Jezike (se) učim (tudi) z IKT
JEZIKI
Didaktično svetovanje
Kako izbrati in načrtovati aktivnsti z IKT pri jezikovnem pouku
JEZIKI
Didaktično svetovanje
E-listovnik učenca
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
E-listovnik za nadarjene
DIJAŠKI DOMOVI,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Športna mapa-povezava med učiteljem in učencem
ŠPORTNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Kamera in VLC-dobrodošla pomoč pri ŠVZ
RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA
Didaktično svetovanje
Didaktična uporaba mobilnih naprav pri pouku
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA
Didaktično svetovanje
Učinkovito uporabimo glasovalni sistem in brezžično tablico
FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Tehnično svetovanje
Osnovna znanja
FIZIKA,KEMIJA,MATEMATIKA,RAVNATELJI,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,SKUPNA PODROČJA
Tehnično svetovanje
Film kot popestritev pouka
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,GLASBENA VZGOJA,GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA,KEMIJA,LIKOVNA VZGOJA,MATEMATIKA,POSEBNE POTREBE,PSIHOLOGIJA,RAZREDNI POUK,RAVNATELJI,ŠPORTNA VZGOJA,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,ZGODOVINA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA,JEZIKI,ŠAH,SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Tehnično svetovanje
Pomagajmo našim otrokom do varnejšega življenja na netu - svetovanje za razrednike
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Geometrija z uporabo IKT
MATEMATIKA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Sodelovanje v spletnem učnem okolju
SKUPNA PODROČJA
Seminar
Objava podatkov - Modul4
RAVNATELJI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Tehnična pomoč
Nadgradnja spletnega portala Joomla na zadnjo stabilno verzijo in prilagoditev obstoječe predloge
Tehnična pomoč
Nadgradnja spletnega portala Joomla na zadnjo stabilno verzijo
Tehnična pomoč
Ureditev predloge za Joomlo / Moodle
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Izrabimo IKT za kakovostnejši pouk kemije
KEMIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Izgrajevanje temeljnih e-kompetenc učiteljev razrednega pouka
RAZREDNI POUK K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Sodobne strategije učenja in poučevanja z IKT na razredni stopnji
RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo
SKUPNA PODROČJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Sodelovalno delo v spletniku (blogu)
SKUPNA PODROČJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Tehniški dnevi
FIZIKA,KEMIJA,RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,NARAVOSLOVJE K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Horuk v jezikovni e-pouk
JEZIKI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Razvijanje jezikovnih zmožnosti v spletnem učnem okolju
JEZIKI K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Digitalna zgodba
VRTCI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM E-portfolio otroka v vrtcu
VRTCI K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Izdelava in uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine
ZGODOVINA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Pouk zgodovine v spletni učilnici
ZGODOVINA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Podajanje gibalnega znanja in povratna informacija s pomočjo IKT
ŠPORTNA VZGOJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM IKT v astronomiji
DIJAŠKI DOMOVI,FIZIKA,GEOGRAFIJA,MATEMATIKA,RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,VRTCI,NARAVOSLOVJE K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Z IKT do bolj kakovostnega pouka naravoslovja
RAZREDNI POUK,TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,NARAVOSLOVJE,BIOLOGIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Podpora IKT pri eksperimentalnem delu
FIZIKA,GEOGRAFIJA,KEMIJA,MATEMATIKA,NARAVOSLOVJE K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Od ideje do e-učnega gradiva
SKUPNA PODROČJA,RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Komunikacija na daljavo v delovnem okolju in širše
RAVNATELJI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Listovnik (portfolio) učitelja/vzgojitelja
SKUPNA PODROČJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Obogatimo pouk na razredni stopnji z avdio in video dejavnostmi
RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Komuniciranje in sodelovanje na daljavo – ROID
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Avtentične naloge pri psihologiji
PSIHOLOGIJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Uporaba IKT pri neposrednem delu z otroki v vrtcu
VRTCI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Ponazoritev kot motiv in utemeljitev
RAZREDNI POUK,ŠPORTNA VZGOJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Ravnateljevo načrtovanje in spremljanje dela z IKT
RAVNATELJI K 6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Kako se bomo sporazumevali ju3?
SKUPNA PODROČJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Šah 1 z uporabo IKT
ŠAH K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Pravilna in kritična uporaba podatkov in informacij v VIZ
RAVNATELJI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Od obdelave podatkov do statistike z uporabo IKT
MATEMATIKA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Podpora pri načrtovanju in vodenju strokovnega dela v VIZ - ROID2
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI K 6 Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka (učenja in poučevanja) z uporabo IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Iskal, našel, razumel in zmagal
SKUPNA PODROČJA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici
GEOGRAFIJA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Raba GPS pri pouku geografije - zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru
GEOGRAFIJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije
GEOGRAFIJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Didaktična raba e-gradiv pri pouku geografije
GEOGRAFIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Uporaba E-gradiv pri fiziki
FIZIKA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Kaj delam in kaj za to izberem?
SKUPNA PODROČJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Geometrija z uporabo IKT
MATEMATIKA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Uporaba računalniškega orodja Kalkulacije pri pouku TIT ter tehničnih izbirnih predmetih
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA K 1 Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT
Samostojno preverjanje zmožnosti
Nihče ni predaleč za jezikovno povezovanje
JEZIKI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Popestrimo jezikovni pouk s storitvami Splet 2.0
JEZIKI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Uporaba e-gradiv pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih ur v dijaškem domu
DIJAŠKI DOMOVI K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Sodelovanje in komunikacija na daljavo v dijaških domovih
DIJAŠKI DOMOVI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Spletna učilnica kot matematično učno okolje
MATEMATIKA K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Objava podatkov - Modul4
RAVNATELJI K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Notografiranje pri glasbi (Finale)
DIJAŠKI DOMOVI,GLASBENA VZGOJA,RAZREDNI POUK K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM SI BELIš glavo z glasbo USpešno?
DIJAŠKI DOMOVI,GLASBENA VZGOJA,RAZREDNI POUK K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Prostoročna risba v digitalnem svetu
LIKOVNA VZGOJA K 5 Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv)
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Optimalno načrtovanje prehranskih obrokov za otroke in mladostnike s pomočjo odprte platforme za prehrano
GOSPODINJSTVO IN ŠOLSKA PREHRANA K 3 Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov
Samostojno preverjanje zmožnosti
SAM Nihče ni predaleč za jezikovno povezovanje
JEZIKI K 2 Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo (učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci v VIZ, starši, učenci)
Seminar
Usposabljanje: Izdelava oblikovnih predlog za šolsko spletišče
Seminar
SEMINARJI RO – Izdelava oblikovnih predlog za šolsko spletišče
RAČUNALNIKARJI / IKT KOORDINATORJI
Seminar
SEMINARJI RO – Izdelava oblikovnih predlog za šolsko spletišče
SKUPNA PODROČJA